RedStars تنها یادگار و خاطرات زمانی که در کودکی عاشق شدم.. tag:http://redstars.mihanblog.com 2020-09-25T17:22:39+01:00 mihanblog.com 233 2020-05-12T17:10:40+01:00 2020-05-12T17:10:40+01:00 tag:http://redstars.mihanblog.com/post/234 Mohsen Hoseini نا امیدم..ازینکه چرا زنده ایم و فقط غم و مشکلات همراهمان ست..ازینکه باید تمام کنم این نفس هارو، خیلی وقته مشغولم..و حتی برای مردن باز غصه خوردن دیگران ست که نمیگذاردبدون هیچ دلخوشی فقط نفس میکشماز سرزنده بودنم یادم نمی آیدفقط نفس میکشم ازینکه چرا زنده ایم و فقط غم و مشکلات همراهمان ست..
ازینکه باید تمام کنم این نفس هارو، خیلی وقته مشغولم..
و حتی برای مردن باز غصه خوردن دیگران ست که نمیگذارد
بدون هیچ دلخوشی فقط نفس میکشم
از سرزنده بودنم یادم نمی آید
فقط نفس میکشم
]]>
232 2017-04-04T22:35:37+01:00 2017-04-04T22:35:37+01:00 tag:http://redstars.mihanblog.com/post/233 Mohsen Hoseini چقدر زود همه پیر شدیم و هیچی نشدیمتقدیر من ..این بود ؟هم این دنیا ..هم اون دنیا ؟احساس میکنم یه آدم ناقصی هستم..که قرار نبود از اول چیزی بشهدر هر راهی که رفتم ..تهش دیوار بودمن هستم و خاطرات راه های نیمه نصفه تقدیر من ..
این بود ؟
هم این دنیا ..
هم اون دنیا ؟
احساس میکنم یه آدم ناقصی هستم..
که قرار نبود از اول چیزی بشه
در هر راهی که رفتم ..
تهش دیوار بود
من هستم و خاطرات راه های نیمه نصفه
]]>
231 2016-12-25T00:00:39+01:00 2016-12-25T00:00:39+01:00 tag:http://redstars.mihanblog.com/post/231 Mohsen Hoseini یه احساس بد..درجا زدنریپیت زندگینرسیدن به خواسته هامعلق موندنناکامدست و پا زدن..حالم بد گرفتهتنهام و بدحال درجا زدن
ریپیت زندگی
نرسیدن به خواسته ها
معلق موندن
ناکام
دست و پا زدن
..
حالم بد گرفته
تنهام و بدحال
]]>
230 2016-11-26T00:33:55+01:00 2016-11-26T00:33:55+01:00 tag:http://redstars.mihanblog.com/post/230 Mohsen Hoseini خوشی گاهی می آید وغروب هایی که فضا را سرد و تاریک میکنند در هم می شکندروزهای سخت جدایی رو دارم می کشمفکرم به هرجایی میره و هزاران مشکلساعت ها و روزها به سرعت میگذرهو من هر روز به خودم میگم : به کجا رسیدم ؟و همیشه از خودم پشیمونم که چقدر بیهوده امای کاش می توانستم مفید باشم و یا کاری انجام بدمکه در اون کار موفق باشممتاسفم برای خودمکه انتخاب های نادرستی هم کنار این صحبت ها داشتمو هر روز یه درصد از فکرم میره برای اینکه..کی اسم ش از توی شناسنامه م پاک میشهو حداقل خودم باشم با مشکلات خودم..:: دوستان غروب هایی که فضا را سرد و تاریک میکنند در هم می شکند

روزهای سخت جدایی رو دارم می کشم
فکرم به هرجایی میره و هزاران مشکل
ساعت ها و روزها به سرعت میگذره
و من هر روز به خودم میگم : به کجا رسیدم ؟
و همیشه از خودم پشیمونم که چقدر بیهوده ام
ای کاش می توانستم مفید باشم و یا کاری انجام بدم
که در اون کار موفق باشم
متاسفم برای خودم
که انتخاب های نادرستی هم کنار این صحبت ها داشتم
و هر روز یه درصد از فکرم میره برای اینکه..
کی اسم ش از توی شناسنامه م پاک میشه
و حداقل خودم باشم با مشکلات خودم
..
:: دوستان عزیز ممنون بابت پیام هایی که از کلیپ هام میفرستید
واقعا خوشحالم میکنید وقتی میبینم هنوز کسانی هستند که
کلیپ های ده سال پیش م رو یادشونه
ای کاش اون دوران برمیگشت و این انرژی مثبت ها یه برگ سبزی
به زندگی خشکم پیوند میزد
:: من تا عمر دارم این وبلاگ و چک میکنم و می نویسم
]]>
229 2016-10-28T03:46:36+01:00 2016-10-28T03:46:36+01:00 tag:http://redstars.mihanblog.com/post/229 Mohsen Hoseini یه حسی از جنس اضطرابکه پرده ای تاریک میشهبروی هرچی خوشی ستو..هر روزمان یک لایه پرده که پرده ای تاریک میشه
بروی هرچی خوشی ست
و..
هر روزمان یک لایه پرده
]]>
228 2016-09-03T20:46:29+01:00 2016-09-03T20:46:29+01:00 tag:http://redstars.mihanblog.com/post/228 Mohsen Hoseini قدم زدن هایی با شاید هایی از امیدو انتهایی که ای کاش در انتهایش ستاشتباهات و خطاو ای کاش هاسر به پایین و پایی که در گل گیر استو پایانی که فقط به پایان می برد :(..:: از دوستان قدیمی که کامنت میگذارند فوق العاده ممنون هستم، ایمیلتون رو هم بگذارید..اینجا همیشه زنده ست تا زنده ام و انتهایی که ای کاش در انتهایش ست
اشتباهات و خطا
و ای کاش ها
سر به پایین و پایی که در گل گیر است
و پایانی که فقط به پایان می برد :(
..
:: از دوستان قدیمی که کامنت میگذارند فوق العاده ممنون هستم، ایمیلتون رو هم بگذارید..
اینجا همیشه زنده ست تا زنده ام
]]>
227 2015-08-30T05:23:39+01:00 2015-08-30T05:23:39+01:00 tag:http://redstars.mihanblog.com/post/227 Mohsen Hoseini یاد اون روزهایی که توی پادگان، نصفه شب تو باد و سرما نگهبانی میدادم به خیر..به خیالم که هیچوقت تموم نمیشد، البته هنوز لحظه به لحظه سختی هاش یادمهولی اون روزها رو گذروندم که به آرامش برسم، ولی همیشه باید در زندگی .. داشتو اون جای خالی با مشکلات پر میشهبرای آدمهای امثال ما، نه این دنیا مال ماست نه اون دنیااگر خدایی هست، اون هم بین آدمها فرق گذاشتهنمیشه مثل آدم به خیالم که هیچوقت تموم نمیشد، البته هنوز لحظه به لحظه سختی هاش یادمه
ولی اون روزها رو گذروندم که به آرامش برسم، ولی همیشه باید در زندگی .. داشت
و اون جای خالی با مشکلات پر میشه
برای آدمهای امثال ما، نه این دنیا مال ماست نه اون دنیا
اگر خدایی هست، اون هم بین آدمها فرق گذاشته
نمیشه مثل آدم
]]>
226 2014-09-02T16:56:31+01:00 2014-09-02T16:56:31+01:00 tag:http://redstars.mihanblog.com/post/226 Mohsen Hoseini وقتی اشک هات سرازیر شد به یاد بیار..اون روزهایی و که کسی با عشق به سمتت می دوید و تو ..به فکر چشم های پسری بودی که درونش تازگی و میدیدی،تو هم برای دیگران تکرار می شویحتی الان، برای من..:: بیتا خانوم، اگر باز هم سر زدی به وبلاگم بدون که خیلی خوشحالم کردیبا کامنتی که دادی من و به ده سال قبل فلش بک زدی، سعی می کنم بیشتر بنویسمممنون از کسانی که سالهاست از کلپ هام میگذرد و هنوز به یادم هستند :) اون روزهایی و که کسی با عشق به سمتت می دوید و تو ..
به فکر چشم های پسری بودی که درونش تازگی و میدیدی،
تو هم برای دیگران تکرار می شوی
حتی الان، برای من
..
:: بیتا خانوم، اگر باز هم سر زدی به وبلاگم بدون که خیلی خوشحالم کردی
با کامنتی که دادی من و به ده سال قبل فلش بک زدی، سعی می کنم بیشتر بنویسم
ممنون از کسانی که سالهاست از کلپ هام میگذرد و هنوز به یادم هستند :)
]]>